BUDOWA MODELU OŚWIATY

Można się zgodzić z konstruktywistami, że uczniowie przychodzą do szkoły z ustalonym poglądem na świat, uformowanym przez łata doświa­dczeń i uczenia się. Trzeba więc dużego wysiłku i determinacji uczniów, by mogli zmienić swoje poglądy. Uczniowie uczą się jeden od drugiego i od nauczyciela. Według konstruktywistów, uczniowie powinni być aktywnie zaangażowani w nadawaniu poj ęciom znaczenia. Mogą też ana­lizować, badać, współpracować razem, konstruować nową wiedzę, a mniej uczyć się na pamięć, powtarzając za nauczycielem. Budowa modelu oświaty opierającego się na założeniach konstrukty­wizmu może doprowadzić do korzystnych zmian wyrażających się m.in. w uzyskaniu oświaty wyższej jakości. Jeśli uczniowie będą łatwiej przy­stosowywać się do życia w zmieniającym się społeczeństwie, w świecie bardziej złożonym, będą mieli większe szanse przetrwania, a nawet odnie­sienia sukcesu w życiu. Być może, będą w stanie odpowiedzieć na pytania, które jeszcze nie zostały postawione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *