MIMO WIELKICH ZASŁUG

Pomimo tych wielkich zasług Pestalozziego w tworzeniu nowego modelu oświaty, to jednak ojcem konstruktywizmu we współczesnym ro­zumieniu jest Piaget. Piaget odrzucił tradycyjny punkt widzenia, że wiedza istnieje niezależnie od jednostki. Zgodnie z jego poglądem inteli­gencja wyraża się w dwóch współzależnych procesach: organizacji i adaptacji. Ludzie organizują swoje myśli tak, by mogły wyrażać sens, oddzielając myśli bardziej ważne od mniej istotnych lub łącząc jednąmyśl z drugą. Ludzie dostosowują swoje myślenie do nowych idei, doświad­czeń, informacji. Adaptacja następuje w dwojaki sposób: poprzez asymi­lację lub akomodację. W pierwszym przypadku jednostki asymilująnową informację w obrębie prostych schematów mentalnych i modyfikują ich rozumienie w świetle nowych danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *