POSTACIE KONSTRUKTYWIZMU

Konstruktywizm nie jest zborną teorią filozoficzną. Występuje w nim wiele stanowisk, poglądów, opinii, które bywają czasami nawzajem sprzeczne, a nawet wykluczające się. Do najważniejszych postaci kon­struktywizmu można by zaliczyć: konstruktywizm osobisty, radykalny, kulturowy, krytyczny, kontekstualny oraz konstrukcjonizm. Podstawowa zasada, na której wspiera się konstruktywizm osobisty, została przejęta z teorii Piageta. Zakłada, że wiedza jest aktywnie konstru­owana przez jednostkę, a nie biernie przyjmowana z zewnątrz. Trzeba więc odrzucić wszelkie uproszczone modele komunikacji wyrażające się w przekazywaniu informacji. Uprzednia wiedza jest jednak niezbędna, by móc aktywnie konstruować nową wiedzę. Uczenie się jest pracą, a do tego wymaga koncentracji. W każdym tradycyjnym systemie oświaty zakłada się, że w nauczaniu/uczeniu się przechodzimy od prostych treści do bardziej złożonych. W tej postaci konstruktywizmu nie znajdziemy odpo­wiedzi na wiele ważnych pytań, jak: Co to jest środowisko uczenia się? Co oznacza pojęcie wiedza? Jaki jest związek między wiedzą a środowi­skiem? (por. Internet, 41).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *