STOSOWANE STRATEGIE

Powinno się więc stosować takie strategie uczenia się, które zależą od odpowiedzi uczniów, i zachęcać ich do analizowania, interpretowania, a nawet prze­widywania informacji, które okażą się niezbędne. Nauczyciel powinien zachęcać uczniów do stawiania pytań otwartych, jak i do rozmów i dyskusji między sobą. Konstruktywiści są za wyeliminowaniem ocen szkolnych i wystandaryzowanych testów. Ocena powinna być, według ich poglądów, częścią procesu uczenia się, tak by uczeń mógł odgrywać większą rolę w ocenie własnego postępu w nauce (tamże). Konstruktywizm można więc definiować jako teorię filozoficzną, która zakłada, że rzeczywistość zewnętrzna jest konstruktem mentalnym tych, który wierzą, że ją odkryli i zbadali. Stanowi więc, innymi słowy, odkrycie dokonane nieświadomie przez odkrywcę. Odkrycie to staje się podstawą własnego światopoglądu i własnych działań. Dotychczasowe więc doświadczenia mogą składać się na nasz światopogląd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *