W MODELU OŚWIATY

W modelu oświaty ukształtowanym na założeniach konstruktywistów zwraca się szczególną uwagę na rozwój elastyczności poznawczej, w czym bardzo pomocna jest technika hipertekstu, która jest przecież bardzo elastyczna w użyciu.Strukturalne aspekty wiedzy stanowią istotny problem, gdy jednostka chce zdobyć wysoki poziom wiedzy. Pomocne w przezwyciężeniu tej trudności może być planowe kształcenie elastyczności poznawczej w klasie szkolnej. Teorie uczenia się zaprojektowane przez konstruktywistów odnosząsię przede wszystkim do zaawansowanej wiedzy. Idzie w tym przypadku o uzyskanie rozumienia ważnych elementów złożoności konceptualnej wiedzy w wyniku poprawnego wyciągania wniosków z badanych zjawisk lub stosowania wiedzy w nowych sytuacjach. Przeszkody wynikające ze złego ustrukturyzowania niektórych dziedzin nauki stanowią przeszkody trudne do pokonania nawet dla techniki hyipertekstu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *