ZGODNIE ZE STANOWISKIEM

Zgodnie ze stanowiskiem konstruktywistów, podstawowa wartość reformy jest zależna od sposobu użycia technologii w klasie szkolnej Jak również struktury czynności ucznia wiążącej się z jej stosowaniem. Jest to jednak ogólna wskazówka. Rozwój psychologii poznawczej znacznie przyczynił się do zrozumie­nia istoty pracy intelektualnej człowieka, jak i roli środowiska wspomagającego procesy uczenia się. Istnieje dość duża zgodność poglądów wśród pedagogów i psychologów (por. Resnick, 1983), że za­awansowane umiejętności rozumienia, rozwiązywania problemów, po­dejmowania decyzji nie zależą od biernej recepcji faktów, ale od aktywnego przetwarzania informacji. Można więc wyciągnąć wniosek, że podstawowe umiejętności powinny być rozwijane na kanwie autentycz­nych kontekstów życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *