ZŁOŻONOŚĆ DZIEDZIN

Konceptualna złożoność niektórych dziedzin wiedzy, brak konsekwen­cji w dziedzinach źle ustrukturyzowanej wiedzy doprowadzają nierzadko do tworzenia przez uczniów schematów, które są mało dokładne i nieod­powiednie. W tej sytuacji koniecznością staje się tworzenie nowej wiedzy zamiast odzyskiwania z pamięci tej, która jest często zafałszowana, upro­szczona lub mało dokładna (por. Internet, 44). Konstruktywistyczna teoria elastyczności poznawczej wyraża się w tym, że rozumienie jest konstruowane za pomocą uprzedniej wiedzy, która przekracza przekazaną informację. Uprzednia wiedza jest również bardziej konstruowana niż odzyskiwana w sposób bierny z pamięci. Teoria ta, integrująca nauczanie, uczenie się oraz konstruowanie repre­zentacji umysłowej, może okazać się pomocna przy przezwyciężaniu trudności związanych z uzyskiwaniem zaawansowanej wiedzy w dziedzi­nach źle ustrukturyzowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *